Dzisiaj jest

wtorek,
06 czerwca 2023

(157. dzień roku)

Święta

Wtorek, IX Tydzień zwykły
Rok A, I
Dzień Powszedni albo wsp. św. Norberta, biskupa

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
1188450

Wyszukiwanie

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Jezu, uczyń serca moje według serca Twego! - Jésus, rends mon cœur semblable au Tien !

CZERWIEC
to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

„…przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie:
przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania”
.
(Jan Paweł II)

   Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom.
Chce także
rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo.
Bóg jest miłością. Dowodem tej niepojętej miłości było to, że dał swojego Syna. Uosobieniem tej największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich Sakrament Miłości – Eucharystia.

Czytaj dalej – Kliknij tutaj -

„Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec i jedyny Jego Syn oraz Duch Święty,
bo okazał nam swoje miłosierdzie”.

   Dzisiaj w szczególny sposób wyznajemy największą tajemnicę naszej wiary – tajemnice jedynego Boga w Trójcy Świętej: Ojca i Syna i Ducha Świętego.

   Uroczystość Trójcy Przenajświętszej zwraca naszą uwagę na jedynego Boga w trzech Osobach: Boga, który stworzył nas z miłości oraz i wszędzie jest bliski człowiekowi; Boga, który tak nas kocha, że z miłości do nas stał się jednym z nas i oddał swoje życie, abyśmy my mogli żyć na wieki; Boga, który wciąż mówi do nas, poucza nas, prowadzi i uświęca.
Takiemu Bogu chwała: „
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi” (por. Ap 1,8)

   Oddajemy cześć Trójcy Przenajświętszej, z którą jesteśmy związani od dnia naszego chrztu. Jeśli trwamy w miłości Boga i ludzi, Ojciec wraz z Synem i Duchem Świętym mieszkają w nas jak w żywej świątyni.

Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach.

   Boże w Trójcy Jedyny, nasz rozum nie jest w stanie zgłębić Twojej tajemnicy. Prosimy, umocnij w nas to, co słabe i przyjdź nam z pomocą.

   Dzisiaj przeżywamy we Francji święto Matki.
Wszystkim naszym Mamom składamy serdeczne życzenia i modlimy się, dziękując Bogu za ich obecność, za ich miłość, za ich trud i poświecenie dla nas.
Niech Maryja-najlepsza z Matek wyprasza dla nich potrzebne łaski w wypełnianiu ich pięknej misji, a dla tych, które odeszły do domu Ojca radość życia wiecznego w niebie.

                    Szczęść Boże! 

     Czytania liturgiczne na 4 czerwca 2023 - Kliknij Tutaj -

"Béni soit Dieu le Père, et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint Esprit,
car il nous a montré sa miséricorde"

   Aujourd'hui, d'une manière particulière, nous confessons le plus grand mystère de notre foi – le mystère du Dieu unique dans la Sainte Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit.

   La Solennité de la Très Sainte Trinité attire notre attention sur l'unique Dieu en trois Personnes : Dieu qui nous a créés par amour et qui est partout proche de l'homme ; Dieu qui nous aime tant que par amour pour nous il s'est fait l'un de nous et a donné sa vie pour que nous vivions éternellement ; Dieu qui continue de nous parler, nous enseigne, nous guide et nous sanctifie.
Gloire à un tel Dieu :
"Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient !" 

  Nous honorons la Sainte Trinité, avec qui nous sommes liés depuis le jour de notre baptême. Si nous restons dans l'amour de Dieu et des hommes, le Père avec le Fils et le Saint-Esprit vivent en nous comme dans un temple vivant.

Il convient également de réaliser que chaque fois que nous faisons consciemment et avec foi le signe de la croix, nous adorons dans la prière la Sainte Trinité - un Dieu en trois Personnes.

   Dieu Trinité Une, notre esprit n'est pas capable de pénétrer Ton mystère. Nous Te prions, renforce ce qui est faible en nous et viens à notre aide.

Aujourd'hui, en France nous célébrons la fête des mères.
   A toutes nos mamans nous présentons nos vœux chaleureux et nous prions, remerciant Dieu pour leur présence, pour leur amour, pour leurs efforts et leur dévouement envers nous.
Que Marie, la meilleure des Mères, demande pour elles les grâces nécessaires à l'accomplissement de leur belle mission, et pour celles qui sont retournées à la maison du Père la joie de la vie éternelle au ciel.

          Dieu vous bénisse.

     Lectures de la messe du 4 juin 2023 - Cliquez ici -

Jezu Kocham Cię - Jésus je T'aime

Skąd pierwsze piątki miesiąca?
  Z objawień, jakie miała żyjąca w drugiej połowie XVII wieku francuska siostra zakonna, Małgorzata Maria Alacoque. Przez ponad półtora roku Pan Jezus ukazywał jej swoje Najświętszej Serce płonące miłością do ludzi i zranione ich grzechami. Zachęcał też siostrę Małgorzatę do jak najczęstszego przyjmowania Go w Komunii.

Pan Jezus przekazał wizjonerce też obietnicę:
  'Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci – czyli krótko mówiąc „gwarancję” zbawienia.'

   Nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca może rozbudować wiarę każdego katolika. Po pierwsze, jest to wyzwanie, które należy podjąć ze świadomością celu. Jest nim nieuzyskanie korzyści, a oddanie się i zawierzenie Sercu Jezusowego.

Voici la « grande promesse » de Jésus à sainte Marguerite Marie Alacoque (1647-1690) Paray-Le-Monial :
  "Je te promets dans l'excessive miséricorde de mon Cœur, que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois, neuf mois consécutifs, la grâce de la pénitence finale, ne mourant point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, mon divin Cœur se rendant leur asile assuré à ce dernier moment."

Pour cela, communie chaque premier vendredi du mois à cette intention.

Pour obtenir ces grâces voici les conditions :
  1. Recevoir la communion neuf premiers vendredis du mois consécutifs sans interruption.
  2. Avoir l'intention d'honorer le Sacré-Cœur de Jésus et d'obtenir la grâce de la pénitence finale.
  3. Offrir chaque communion en réparation pour les offenses commises contre le Saint Sacrement

     W PIĄTEK – VENDREDI
          02. 06. 2023

   LA  RICAMARIE - Chapelle du Montcel
16 h 00 : Adoracja Najśw. Sakramentu, spowiedź
           Adoration du St Sacrement, confession

17 h 00 : Msza św - Messe

uzdrów nas Panie!

- Jezu, który leczyłeś chorych, wspomóż tych, którzy niosą ulgę cierpiącym, leczą ich rany, niosą pociechę.

- Boże, którego dobroć jest nieskończona, wejrzyj na naszych chorych braci i siostry i daj im ulgę w cierpieniu.

Panno Maryjo, Matko Kościoła módl się za nami

   W Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego przeżywamy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Dla Kościoła, który sam nazywa się matka, Maryja jest szczególnym wzorem macierzyństwa dzięki swojej wierze, miłości i doskonałemu zjednoczeniu z Chrystusem. Rozważając dziś tajemnice Maryi jako Matki Kościoła, chciejmy naśladować Jej cnoty a szczególnie posłuszeństwo woli Ojca, abyśmy nieustannie wzrastali w świętości. Wpatrzeni w Maryje uwielbiajmy Boga, który przez swoje tajemnicze upodobanie wybrał Ją na Matkę Chrystusa i kościoła.

   Lundi après Pentecôte, nous célébrons la fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Pour l'église, qui est notre mère, Marie est un exemple particulier de maternité grâce à sa foi, son amour et sa parfaite union avec le Christ. Aujourd'hui, méditant les mystères de Marie, en tant que Mère de l'Église, essayons d'imiter ses vertus et surtout l'obéissance à la volonté du Père, afin que nous grandissions constamment dans la sainteté. Regardant Marie, louons Dieu qui, par son mystérieux plaisir, l'a choisie comme Mère du Christ et de l'Église.

"Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton Amour ! "

Le don de l’Esprit a commencé à Pâques, mais il ne touchait d’abord qu’un petit groupe de disciples. Au cinquantième jour, l’Esprit en fait des porteurs du feu qui va embraser le monde.
Les cinquante jours de la Pâque arrivent à leur terme, mais la Pentecôte n’est pas un aboutissement, c’est un nouveau départ, provoqué par la venue de l’Esprit Saint.
L’Esprit est celui qui nous fait souvenir de tout ce que le Christ a dit et fait, qui nous aide à suivre ses pas en éclairant le chemin, qui donne la force de marcher, qui nous garde fidèles à la Parole et généreux envers nos frères et sœurs.
Esprit d’Amour, il nous rend capables d’aimer.
Esprit de Vie, il fait de nous des semeurs de réconfort et d’espérance.
Esprit de Vérité, il nous transforme en artisans de justice et de paix.

"Viens Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du ciel un rayon de ta lumière…

A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés… " (Séquence)

„Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej Miłości!”

Dar Ducha rozpoczął się w Wielkanoc, ale początkowo dotyczył tylko niewielkiej grupy uczniów. Pięćdziesiątego dnia Duch czyni ich nosicielami ognia, który rozpali cały świat.

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu, czas Wielkanocy dobiega końca, ale to nie koniec, to nowy czas, który rozpoczął się wraz z przyjściem Ducha Świętego.
Duch jest Tym, który przypomina nam wszystko, co Chrystus powiedział i uczynił, pomaga nam iść Jego śladami, oświetlając drogę, daje siłę do chodzenia, sprawia, że ​​jesteśmy wierni Słowu i wielkoduszni wobec ludzi.
Duch Miłości, uzdalnia nas do miłowania.
Duch Życia, czyni nas siewcami pocieszenia i nadziei.
Duch Prawdy, przemienia nas w twórców sprawiedliwości i pokoju.

„Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty swiatła Twego strumień….

Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary!” (Sekwencja)

Królówo Polski módl się za nami !

W ubiegłej niedzieli (21.05) wspólnota polska uroczyście obchodziła 100-lecie obecności obrazu MB Częstochowskiej w kościele św Józefa w Beaulieu Roche-la-Molière, z udziałem chóru "Polskie pokolenie" 

Zdjęcia - Kliknij tutaj

Dimanche dernier (21.05) la communauté polonaise a célèbré les 100 ans de la présence du tableau de ND de Czestochowa à l'église St Joseph de Beaulieu Roche la Molière, avec la participation de la chorale "Polskie pokolenie - Générations polonaises"

Photos - cliquez ici -  

Módlmy się za wstawiennictwem Bł Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Kliknij tutaj

Módl się za nami ! - Prie pour nous !

Módlmy się za wstawiennictwem Św Jana Pawła II

Kliknij tutaj